Buradasınız : Bölümler / Lojistik Yönetimi
Türkçe
English
Perşembe, 28.04.2016

LOJİSTİK NEDİR;

Lojistik, ürün, hizmet ve insan gibi kaynakların, ihtiyaç duyulan yerde ve istenen zamanda temin edilmesi için bir araç olarak tanımlanabilir. Herhangi bir pazarlama veya üretim organizasyonunun lojistik destek olmadan başarılması çok zordur. Lojistik, nakliye,envanter, depolama, malzeme idaresi ve ambalajlama bilgilerinin birleştirilmesini kapsar. Lojistik işletme sorumluluğu, hammaddenincoğrafik konumlanması, prosesin işletilmesi ve ihtiyaçların mümkün olan en düşük maliyetle karşılanarak işin bitirilmesidir.

Lojistik kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre anlamı, geri hizmet olarak verilmiştir. Genel olarak, lojistik mühendisliğin makinasistemlerinden ziyade insan sistemleri ile ilgilenen bir branşı olarak görülür.

Lojistik, doğru zamanda doğru fiyatla, doğru miktara sahip olmak olarak tanımlanabilir. Lojistik bir proses bilimidir. Tüm endüstriyelsektörlerde, verimlilik, tedarik zinciri ve proje devreye alma sürelerinin istenen düzeyde olup olmadığı denetlenir. Lojistik , askerlerinihtiyaçlarının kendileri tarafından karşılanması sürecinden, doğmuş bir konsepttir ve bu temelden yola çıkarak çok daha ileriye gitmiştir. Eski Yunan, Roma ve Bizans uygarlıklarında ihtiyaçların dağıtımı ve finanse edilmesinden sorumlu Logistikas denen bölümler ve subaylar vardı. Oxford Üniversitesi, sözlüğünde lojistik kelimesi; ‘Askerlik biliminin personel , teçhizat, malzeme taşıma , bakım ve sağlanması ile ilgili bir dalı’ olarak tarif edilir.

Lojistik, 1950’lerden sonra iş hayatına uyum sağlamıştır. Dünya çapında tedarik, taşıma ve malzeme ihtiyacının artması bunun başlıca sebebidir.

İş dünyasında, lojistik tedarikçiden son kullanıcıya uzanan (tedarik zinciri) bir akış içinde; içe veya dışa ya da her ikisine odaklı olabilir. Lojistik yönetiminin ana fonksiyonları, satınalma, taşıma, depolama, envanter girişi, doğru bilgi akışının sağlanması ve bu aktivitelerin organize edilmesi ve planlanmasıdır. Lojistik yöneticileri, bir organizasyon içinde kaynakların koordinasyonu sağlayarak bu fonksiyonların her birinden gelen bilgileri birleştirir. Lojistiğin temelde iki farklı formu vardır. Biri depolama ve taşıma ağı boyunca malzeme akışının sürekliliğini sağlar. Diğeri projelerin sonuçlanması için kaynaklar zincirini koordine eder.

"Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının başlangıç noktasından (kaynağından) , tüketildiği son noktaya (nihai tüketici) kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin etkili ve verimli bir biçimde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulması hizmetidir."

Askeri lojistikte, kaynakların ihtiyaç duyulan yer ve zamanda yerine nasıl ulaştırılacağı yönetilir. Askerlik biliminde, düşmanın tedarik hatlarını bozmak en önemli askeri stratejilerden biridir. Yakıt,cephane ve yiyeceği olmayan askeri güç savunmasızdır.

 

BÖLÜMÜN DERS İÇERİĞİ;

 

Dersler üç ana grup altında toplanmaktadır. Bunlar lojistik yöneticiliği, Yasal mevzuat ve Teknik-operasyonel başlıklar altında gruplandırılabilir. Bu kapsamda ilk yıl ortak temel dersler, 2. ve 3. Yıllarda lojistik ve lojistiğin fonksiyonlarına yönelik teknik ve uygulamaya yönelik dersler, son sınıfta ise bölümün “Lojistik sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü eğitmek” hedefine yönelik olarak, Lojistik stratejileri ve politikalarına yönelik dersler bulunmaktadır. Ayrıca, dördüncü sınıfta öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik çok sayıda seçimlik dersle, uzmanlaşma alanları oluşturulmasına imkan verilmekte, benzer yapının 3. sınıf derslerine de yansıyacak şekilde gözden geçirilmesi sürdürülmektedir. Üçüncü sınıf derslerinin tamamlanmasını takiben zorunlu yaz stajı bulunmaktadır.

 

MEZUNLARIN İSTİHDAMI;

Mezunlar kamu ve özel sektörde iş bulmak imkanına sahiptir. Hava, kara, deniz ve demiryolu taşımacılık şirketlerinin tamamı ile lojistik, depolama ve nakliye firmaları, yük ve yolcu taşımacılığı yapan firmalar, taşıma organizatörleri, forwarder’lar ve gümrük müşavirlikleri, ticari faaliyetlerle uğraşan firmaların lojistik departmanları potansiyel iş imkanlarının en önde gelenlerini oluşturmaktadır. Mezunlar hava yollarında ve hava alanlarında yönetim ve yer hizmetlerinde, liman yönetiminde, gemi yükleme ve depolama alanlarının yönetiminde iş bulabilmektedir. Lisans programından mezun olan öğrenciler lojistik ve dış ticaret sektörlerinde uzman/yönetici olarak çalışmanın yanında kamu sektöründe kanunların kendine tanıdığı tüm meslek sınavlarına girme olanağına kavuşacaklardır.

BÖLÜMÜN AMACI;

 

İşletmelerin kar maksimizasyonu amacıyla malzemelerin, parçaların ve mamullerin stratejik bir biçimde akışının sağlanması, depolanması ve kontrol edilerek iyileştirilmesinin hedeflendiği bir sistemin yönetilebilmesi için; lojistik konusunda Türkiye’nin değişen ve gelişen koşullarına uygun, mezun olduğu andan itibaren sektörün her kolunda yer alabilecek kalifiye elemanlar yetiştirmektir.

 

BÖLÜMÜN HEDEFİ;

 

Üretim konusunda ve fabrika içi mamul-yarı mamul taşımasında temel bilgilere sahip, stok kontrol ve taşımacılık alanındaki güncel yazılımları kullanabilen, modern imalat teknolojilerinde bilgi sahibi olan, iş etüdü ve iş ölçümü yapabilen, uluslararası taşımacılık terimlerini, özelliklerini bilen, yazışmalarını yapabilen, temel bilgi teknolojilerini iyi kullanabilen teknik elemanlar yetiştirmektir.

 

TÜRKİYE’DE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK ALANINDA BÖLÜMLERE NEDEN İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR?

Dünya ekonomisinin günümüzde ulaştığı hız ve rekabet ortamında işletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlarda varlıklarını sürdürebilmeleri ve büyüyebilmeleri için gerekli stratejik unsurlardan biri de Lojistik Yönetimidir. Tüm dünyada etkisi günden güne artarak hissedilen küreselleşme sonucunda, vizyon sahibi tüm işletmeler üretimin kalite ve maliyet unsurları yanı sıra lojistik uygulamalarına büyük bir önem vermeye başlamıştır. Nitekim Ulaştırma ve Lojistik Sektörü, Türkiye’de iş yaratma ve büyüme potansiyeli açısından öne çıkan sektörlerden birisi olmuştur. Asya, Avrupa ve Afrika arasında stratejik bir konuma sahip olan ülkemizde lojistik sektörünün önemi giderek artmakta, hizmet alanında turizmden sonra en büyük potansiyele sahip ikinci sektör olarak değerlendirilmektedir. Bu arada, ülke ekonomisinin global rekabet gücünü arttırmak, özel sektörü teşvik etmek, desteklemek ve yetişmiş eğitimli insan gücü kaynağı sağlayacak eğitim alt yapısının kurulması gerekmiş, ulaştırma ve lojistik alanında her düzeyde gerekli uzman insan gücü kaynağının yetiştirilecek lisans ve lisansüstü programlar büyük önem taşımaktadır.

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK BÖLÜMÜNÜN MİSYONU VE VİZYONU NEDİR?

Ülkemiz açısından son derece önemli olan bir misyonu gerçekleştirmek, “Ulaştırma ve Lojistik sektörüne, ülkenin ulusal ve uluslararası ilişkilerinde etkin rol alabilecek nitelikte bilgili, yetenekli ve görgülü yönetici adayları yetiştirmek” amacındadır. Vizyonu, Avrupa ve Asya kıtaları arasında köprü ve bir lojistik üs konumunda olan Türkiye’nin “çağdaş ulaştırma ve lojistik politikalarının oluşturulması”na ve ulaştırma ve lojistikle ilgili hizmet sektörlerinin ihtiyacı olan “eğitilmiş insan kaynağının yetiştirilmesi”ne yönelik çalışmalarla “ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir bölüm” olmaktır.

TÜRKİYE'DE LOJİSTİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Lojistik işletmeler için çok büyük önem arz eden bir alandır. Türkiye'de birçok işletme lojistik süreçlerini etkin bir şekilde planlayamadığı için büyük maliyetlere katlanmak durumunda kalmaktadır. Bu noktada lojistik danışmanlığı devreye girmekte ve firmalar, planlamada ihtiyaç duydukları beyin gücünü, dışarıdan karşılama şansını elde etmektedirler. Bu kapsamda bireysel çalışan uzman kişilere başvurulabileceği gibi, lojistik üzerine uzmanlaşmış kadrolar ile hizmet veren firmalardan da faydalanılabilinmektedir. Danışmanlar, firmanın süreçlerini incelemekte ve bilimsel yöntemler kullanarak planlama yapmaktadırlar. Talep tahminlemesinin ardından üretim planlama, sonrasında depo süreçlerinin optimizasyonu ve dağıtım süreçlerinin planlanması ile etkin bir tedarik zinciri geliştirilebilmektedir.

 

LOJİSTİĞİN ALANLARI

1. Nakliye

2. Stok yönetimi

3. Depolama

4. Paketleme

5. Malzeme ve ekipman

6. Sipariş işlemi

7. Üretim planlama

8. Satın alma

9. Müşteri hizmeti

10. Gümrükleme Hizmetleri

 

 

TÜRKİYE'DE LOJİSTİK EĞİTİMİ;

Lojistik eğitimi Türkiye için oldukça önem arz eden bir yere gelmiştir. Tüm ürün veya hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan lojistik maliyetlerin kontrolü, yönetilmesi ve optimum seviyelerde tutulması akademik olarak takip edilmekte ve çeşitli yaklaşımlar ile sürece katkı sağlanması hedeflenmektedir. 2005 yılında Türkiyenin ilk Lojistik meslek lisesi olan Mehmet Emin Horoz Anadolu Lojistik Meslek Lisesi kurulmuştur. Ayrıca İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Lojistik Yönetimi adıyla açılan ilk lisans programı bulunmaktadır. Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesinde lojistik mühendisliği tezsiz yüksek lisans programı açılmıştır. Ayrıca yeni açılan Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu lojistik eğitimine yeni bir ivme kazandırmıştır.

Devlet üniversitelerinde de lojistik bölümleri açılmıştır. Trakya Üniversitesi Lojistik Yönetimi ve son olarak 2009-2010 döneminde eğitime başlayan Gaziantep Üniversitesi 4 yıllık Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü bunlardan bazılarıdır. Ayrıca Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Meslek Yüksek Okulunda da 2 yıllık Lojistik eğitimi verilmektedir. Yaşar Üniversitesi'nde Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü bulunmaktadır.

 

Türkiyede özel ve devlet üniversitelerinde lisans düzeyinde toplam 24 üniversitede Lojistik bölümü bulunmaktadır. Bu üniversitelerin 4 tanesi devlet (Uşak, Gaziantep, İstanbul ve Cumhuriyet üniversiteleri) gerikalan 20 tanesi ise özel üniversitedir. Ayrıca 12 üniversitede yüksek lisans, 2 üniversite de ise doktora programı mevcuttur.

 

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜNÜN GÖRELE UBYO’DA MEVCUT PROGRAMLA VE DAHA SONRA AÇILMASI PLANLANAN PROGRAMLARLA İLİŞKİSİ;

 

Şu an okulumuzda açık olan Bankacılık ve Finans bölümü ile açılması istenilen lojistik Yönetimi bölümü ile ayrıca daha sonraki aşamada açılması planlanan gerek Uluslararası Ticaret bölümü gerekse Sigortacılık ve Risk Yönetimi bölümleri arasında hem ders içerikleri açısından hem de sözkonusu bölümlerin ilgili olduğu ekonomi sektörleri açısından bir yakınlık, paralellik bulunmaktadır. Dolayısıyla Yüksekokulumuzun bölümler açılması yolu ile eğitim ve öğrenci potansiyelini yakalayabileceği düşünülmektedir.

 

Diğer taraftan Karadeniz Bölgesinde bulunan Üniversiteler bünyesinde Lisans seviyesinde Lojistik üzerine bir bölümün bulunmuyor olması bir anlamda potansiyel ihtiyacın bölge bazında karşılanmasını da sağlayacaktır. Aynı zamanda gerek Karadeniz bölgesinde bulunan gerekse diğer şehirlerde bulunan üniversiteler bünyesinde 63 üniversite de (vakıf- kamu toplamı) mevcut önlisans seviyesindeki lojistik programlarından mezun olacak öğrencilerden, lojistik üzerine lisans seviyesinde devam etmek isteyenler noktasında, Yüksekokulumuz bünyesinde sözkonusu bölümün açılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.